SCBS


Investor Portal คืออะไร

เป็นระบบบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ( หรือ "TSD" ) สำหรับตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น
     - ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ยอดหุ้น รายละเอียดใบหุ้น และ หุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
     - ข้อมูลยอดหุ้นจำนวนหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน
     - ข้อมูลการจัดส่งเอกสารสิทธิประโยชน์ข้อมูลเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ถูกตีคืนกลับมายัง TSD หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย
     - รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผล
และข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม TSD Call Center 02-229-2888


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     - เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก)
     - มี Email Address เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
     - มีโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ SMS แจ้งรหัสผ่าน (One Time Password)


เอกสารประกอบการสมัคร (สมาชิก Level 1)

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์ผ่านขั้นตอนการสมัคร หรือ ทาง Email

ขั้นตอนการสมัคร(สมาชิก Level 1)
1. สมัครสมาชิก
     - คลิก ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก (https://www.tsd.co.th/InvestorPortal/Register.aspx)
     - เลือกบริการ ผู้สมัครสามารถเลือกบริการที่ท่านต้องการทำรายการการสมัคร (Level 1) และกดปุ่ม “ถัดไป”
               Level 1 --> สอบถามข้อมูลผู้ถือหุ้น และ พิมพ์รายงาน เท่านั้น (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบฯได้)
     - ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
     - กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"
     - แนบไฟล์เอกสาร** (เช่น สำเนาบัตรประชาชน) จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” หรือ กดปุ่ม “ถัดไป” และจัดส่งเอกสารประกอบผ่านทางไปรษณีย์ หรือ Email ภายหลัง
     - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”
     - อ่านเงื่อนไข หากเห็นด้วยกับเงื่อนไขให้เลือก "ตกลง" และกดปุ่ม “ถัดไป”
     - กรณีท่านยังไม่ได้แนบไฟล์เอกสารผ่านระบบฯ หรือไม่ได้ส่งเอกสารทางอีเมล์ สามารถนำส่งเอกสารการสมัครไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
               ***หากมิได้ส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ ระบบจะทำการยกเลิกข้อมูลการสมัคร และผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง***

2. อนุมัติผลการสมัคร
     - ผู้สมัครรับ Email แจ้งอนุมัติ/ รับรหัสผ่าน (Password) ทาง SMS
               ***SMS จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน กรณีรหัสหมดอายุ หรือใส่หรัสผิดเกิน 3 ครั้ง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ TSD Call Center 02-229-2888 เพื่อขอ Password ใหม่***

3. ยืนยันการใช้งาน
     - ผู้สมัครนำรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจาก SMS มา Login เพื่อเข้าสู่ระบบโดยระบบจะบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (Password) จึงเข้าใช้งานได้
หมายเหตุ : ไฟล์เอกสาร** กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบสำเนาเอกสารสำคัญการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยทุกครั้ง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือยืนยันการใช้นางสาว เป็นต้น
วิธีใช้งาน TSD Investor Portal คลิกที่นี่ http://portal.tsd.co.th/th/investorportal/files/TSD_Investor_Portal_Manual.pdf