SCBS
+++ If you cannot read Thai, please see English translation below +++

เรื่อง : แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ดังนี้

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ได้มีข้อกำหนดการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ผู้รอรับมอบฯ”) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ส่งมอบหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ผู้ส่งมอบฯ”) มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับส่งมอบต่อ TCH โดยใช้หลักการ Pending Settlement ตามมาตรฐานสากล จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ Call Center ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เบอร์ โทร.0-2009-9999

จากข้อกำหนดของ TCH มีผลกับลูกค้าดังนี้

1. กรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับบริษัท ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าปรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 ค่าปรับจาก TCH ในอัตรา 0.50% - 3.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
1.2 ค่าปรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราวันละ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
1.3 ค่าปรับอื่นใดอันเกิดจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ เช่น เงินชดเชยสิทธิประโยชน์ในอัตรา 115% ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จำนวน 8 ประเภท ตามหลักการประเมินที่ TCH กำหนด (ตามตารางข้อ 2) และหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ TCH ไม่ได้กำหนดไว้ โดยลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต้องชดใช้ ตามที่ผู้รอรับมอบหลักทรัพย์เรียกร้อง ซึ่งอัตราดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีที่ได้รับแจ้งจาก TCH ว่าบริษัทตกอยู่ในสถานะผู้รอรับมอบฯ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ (Pending Receive) บริษัทอาจได้รับเงินค่าปรับแทนการรับมอบหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ผิดนัดส่งมอบมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบต่อ TCH เมื่อครบ 4 วันทำการ (หรือตามระยะเวลาที่ TCH กำหนด) หลังจากวันครบกำหนดการชำระราคา (Settlement Date+4) TCH จะยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ข้างต้นด้วยการชำระเงิน (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ โดย TCH จะนำเงินค่าปรับที่ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์ผู้ส่งมอบฯ ซึ่งเป็นผู้ผิดนัด ชำระให้กับบริษัท โดยใช้ราคาดังนี้
"ราคา Buy-in หรือ 130% ของ Mark to Market Price ของวันทำการก่อนหน้าแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า" การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการชำระเงิน (Cash Settlement) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

และหากบริษัทตกอยู่ในสถานะผู้รอรับมอบฯ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง แต่จะได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ในอัตรา 115 % ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จำนวน 8 ประเภท ตามหลักการประเมินสิทธิประโยชน์ที่ TCH กำหนด อันได้แก่

เครื่องหมาย

คำอธิบาย

เครื่องหมาย

คำอธิบาย

XD

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XR

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

XI

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

XN

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

XA

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น

XE

แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลง

XP

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น

XB

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่บริษัทตกอยู่ในสถานะผู้รอรับมอบฯ บริษัทจะดำเนินการในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าของบริษัทตามแนวทางของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าทุกราย โดยวิธีนี้ อาจทำให้ลูกค้าได้รับชำระเงินแทนการรับมอบหลักทรัพย์ และหรือ ได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) และหรือ ไม่สามารถ โอน ถอน แปลง หลักทรัพย์ที่รอรับมอบได้

หมายเหตุ

เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการเป็น 2 วันทำการ ( T+3 เป็น T+2) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561 และครบกำหนดชำระราคาวันที่ 6 มีนาคม 2561 การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วยการชำระเงิน (Cash Settlement) จะถูกปรับจาก 4 วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดการชำระราคา (Settlement Date+4) เป็น 3 วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดการชำระราคา (Settlement Date+3)

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถาม ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โทร. 0-2949-1208-1209 , 0-2949-1211-1213

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด

--------------------------------------------

Announcement: Guideline on handling fails of securities delivery under the regulations of the Thai Clearing House Co., Ltd.

SCB Securities Company Limited (the “Company”) would like to inform you regarding the procedures for handling failures of securities deliveries as follows:

The Thai Clearing House Co., Ltd. (TCH) has announced changes in relation to the procedures of failed securities delivery management for eligible recipients, in cases where delivering parties have insufficient securities for delivery to TCH, by use of the pending settlement concept which will be effective on settlement and delivery due on November 6, 2017 onward.

The effects of changing these procedures by TCH include the following:

1. If a customer fails to deliver the securities to be sold to the Company, such customers will be liable to pay the following penalties.
1.1 penalties collected by TCH at the rate of 0.50% - 3.75% of the value of defaulted securities
1.2 penalties collected by the Stock Exchange of Thailand (SET) of 1,000 baht per day per security
1.3 any other penalties in relation to failed delivery of securities (such as penalties to compensate for forfeited financial benefits which represent 115% of the value of the forfeited financial benefits, which are listed in 8 categories in the table in Clause 2 below, and/or any other compensation requested by pending receive parties)

These penalties may be subject to change as announced by relevant entities.

2. If the Company is in a pending receive position as informed by TCH, the Company may receive a cash settlement from TCH in lieu of the security. In this case, if the delivering parties have insufficient securities for delivery to TCH within 4 days from the settlement date (SD + 4), or as otherwise defined by TCH, TCH will then terminate the pending deliver position by using the cash settlement method instead of delivering the securities. In this regard, TCH will charge penalties from delivering parties and remit a cash settlement to the Company. Such cash settlement will be calculated by using the price stated below:

“Buy-in price or 130% of mark-to-market price of the previous business day, whichever price is higher”
Termination of pending deliver position by using cash settlement which will be effective from November 10, 2017 onward.

If the Company has a pending receive position on the record date and if this might lead to missed opportunities to gain benefits due to lack of securities to which the Company is entitled, the Company will be compensated an amount which represents 115% of the value of the forfeited financial benefits which are listed in 8 categories below

Symbol

Explanation

Symbol

Explanation

XD (Excluding Dividend)

forfeit of dividends payment

XR (Excluding Right)

forfeit of the right to purchase newly issued securities

XI (Excluding Interest)

forfeit of interest payment

XN (Excluding Capital Return)

forfeit of capital return

XA (Excluding All)

forfeit of all privileges

XE (Excluding Exercise)

Book Closing for give right to shareholders to convert their financial instruments

XP (Excluding Principal)

forfeit of the principal payment

XB (Excluding Other Benefit)

forfeit of the right to purchase newly issued securities except specified in XR 

 

 

 

 

 

 

If the Company is in a pending receive position, the Company reserves the right to use the Company’s policy for allocation of securities to our customers to ensure the greatest benefit for all our customers. Please kindly note that customers may receive cash instead of securities and/or any compensation (if any) and customers cannot make any transferal, withdrawal or change to such pending received securities.

Remark

- The implementation of the two-day clearing and settlement cycle (T+2) from the current T+3 cycle will be effective for trading transactions made on March 2, 2018 with settlement due on March 6, 2018 onward.

- Termination of pending deliver position by using cash settlement will be changed from Settlement Date + 4 to Settlement Date + 3.

If you have any questions, please contact your investment consultant or Settlement Department Tel. 0-2949-1208-1209, 0-2949-1211-1213

SCBS would like to thank you, our valued customer, very much for your continuing business and support.

Yours sincerely,

SCB Securities Company LimitedVersion 1 : 31/10/2560