ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ข้าพเจ้าตกลงสมัครรับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Statement of Securities); รายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย (Statement Cash of Account/Interest Receive/Payment); ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน/ใบกำกับภาษี (Confirmation Note/Receipt/Payment Voucher/Tax Invoice) ;ใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/เอกสารชำระราคา/ฐานะทางการเงิน/ใบกำกับภาษี (Confirmation Note/Settlement Statement/Daily Statement of Account/Tax Invoice) และรายงานยอดคงเหลือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Monthly Statement of Account) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "เอกสาร") ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") โดยข้าพเจ้าขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวผ่านช่องทางตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้น

      1.1 กรณีที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท การสมัครขอรับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลดังนี้
           (1) กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าดังกล่าวก่อนเวลา 17.00 น. การสมัครขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะมีผลภายในวันทำการถัดไป
           (2) กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป การสมัครขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถือเป็นการแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันทำการถัดไป

      1.2 กรณีที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด(เช่น การส่งทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ เป็นต้น) การสมัครขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะมีผลภายใน 3 (สาม) วันทำการถัดไป หลังจากบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การสมัครขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะมีผลกับทุกประเภทบัญชีทีมีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ของข้าพเจ้า

2. ข้าพเจ้ายอมรับว่า
      2.1 กรณีที่ข้าพเจ้าขอรับเอกสารผ่านช่องทางอีเมล เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่งในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ โดยพิมพ์ URL http://www.adobe.com)
      2.2 กรณีที่ข้าพเจ้าขอรับเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ บริษัทจะพิมพ์เอกสารดังกล่าวในรูปแบบกระดาษและจัดส่งให้แก่ข้าพเจ้า
      2.3 อีเมล และ ช่องทางการรับเอกสาร บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลกับทุกบัญชีที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทฯ ใน 2 วันทำการถัดไป
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่อยู่จัดส่งเอกสาร หรือช่องทางการรับเอกสารเป็นทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ เพื่อให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (โดยข้าพเจ้าจะต้องทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทผ่านเมนูหลักบริการทางบัญชี เมนูย่อยเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

4. ข้าพเจ้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอีเมลตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับบริษัทได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษทางไปรษณีย์ให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับบริษัทแทน

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเทรดดิ้งของบริษัท ข้าพเจ้าสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทได้ที่ URL http://www.scbsonline.com และสามารถเรียกดูเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทได้

6. ข้าพเจ้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า รวมทั้ง ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยข้าพเจ้าสามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท